ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548

มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข อำนาจหน้าที่ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ มติที่ประชุม

ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ

 

  1. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ และ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งจัดทำนโยบายแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง

2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล จัดทำดัชนีการบริหาร และการจัดการศึกษา

3.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงาน ตามนโยบายเฉพาะกิจ นโยบายเฉพาะพื้นที่ งานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา

4.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้คำปรึกษา แนะนำวิชาการด้านการจัดการศึกษา การวางแผนการงบประมาณ  การติดตามประเมินผล การรายงานผลและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวงและในสำนักงานปลัดกระทรวงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ

5.ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเงินกู้ยืมต่างประเทศ

6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย