นายประเสริฐ  บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

ในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่  29 พฤศจิกายน 2559

ณ. ห้องกระชุมโกวิทวรพิพัฒน์

ชั้น3  อาคารรัชมังคลาภิเษก เวลา 13.30 น