ผังโครงสร้างขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่ 4.1.61 (2)

ประชุมแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค

 กำหนดการและโครงการประชุมฯ

 ระเบียบ สนร. ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

 ppt การจัดทำแผนพัฒนาด้านกศระดับภาคตามนโยบายฯ

 ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนฯ12

 เค้าโครงของแผนพัฒนา กศ. ภาค 62-64

นโยบายหลักเกณฑ์ทำแผนจังหวัด

หลักเกณฑ์ทำแผนปฏิบัติราชการฯ

 

 

ข่าว 6-7 กพ61

คำบรรยาย7กพ61 ท่านสุรเชษฐ์ ล่าสุด 17น (1)

Big Data (BD)

ppt ขับเคลื่อนการพัฒนาภาค 4มค61

ppt_ท่านอำนาจบรรยาย_6และ7ก.พ.61_edit

ppt_สรุปแผนภาค_กราฟวงกลม

เปรียบเทียบ_งปม.แผนภาค_ศธ.ขอและได้รับ

มท_โครงการไทยนิยมยั่งยืน นำเสนอต่อที่ประช

คลิปเสียง

คลิปเสียง

คลิปเสียง

คลิปเสียง