01 15 พย 60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ

02 โอกาสและศักยภาพทางการศึกษา

03 แผนบูร