การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 พ.ย.60(ที่ปรึกษา รมช.)