แบบฟอร์มข้อมูลดครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่ (บันทึกอัตโนมัติ)