24-11-60 การนำเสนอผลการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้)1234