ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งหน่วยงานท่านได้รับการจัดสรรตามมติ ครม. ดังกล่าว ในแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และในการนี้สำนักงบประมาณได้แจ้งขั้นตอนการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 18 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือหน่วยงานท่านดำเนินการ ดังนี้ (รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ)

1. หนังสือแจ้งหน่วยงานภายใน

2. หนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอก

3.เอกสารแนบ 1 ประกอบด้วย

4. เอกสารแนบ 2

5. เอกสารแนบ 3

6. เอกสารแนบ 4

*** หมายเหตุ : ในส่วนของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนบูรณาการอื่น ๆ นอกจากในแผนบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ดำเนินการในทำนองเดียวกันคือ

  1. จัดทำเอกสารเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พร้อมบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD
  2. จัดส่งข้อมูลในข้อที่ 1 ให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการนั้น ๆ

(ในส่วนของจำนวนเอกสารที่ต้องผลิต และสีหน้าปก ให้สอบถามรายละเอียดจากเจ้าภาพในแต่ละแผนบูรณาการฯ ครับ)

ขอบคุณครับ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธ.
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร 02-6285635 ต่อ 1205
อีเมล planmoe.th@gmail.com