– (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4
แบบฟอร์มรายงาน SDGs Goal 4
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร: 02 628 5638-9 ต่อ 1209 (ภัณฑิกา)
E-mail: planmoe.th@gmail.com