คู่มือและการปฎิบัติการดำเนินงาน โครงการ ทุนการศุกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 ของกระทรวงศึกษาธิการ