การประชุมปฏิบัติการจัดทำเน้นการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวนิติยา หลานไทย หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายเร่งด่วน เป็นประธานการประชุม