1.ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

2.รายงานผลการดำเนินงาน

งานอื่นๆโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี