การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ เป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรยากจน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 600 ทุน รวมทั้งสิ้น 6,000 ทุน โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2560

          การประชุมดังกล่าว มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน

          ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา และได้มีการพิจารณาคู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และโครงสร้างการบริหารงานและกลไกการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ         การพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

          ปิดประชุมเวลา ๑๓.0๐ น.