กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆและกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติหลายด้าน   ทั้งด้านการเมือง การศึกษาเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พึงวิตกกังวลยิ่งนั่นคือคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยเริ่มถดถอยอันเป็นต้นเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤติให้แก่สังคมไทยในอนาคต ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมจนกลายเป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองและกลายเป็นปัญหาของสังคม นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆการแก้ไขปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอันเนื่องมาจากบุคคลขาดคุณธรรมจริยธรรม จึงอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตมีกิเลสเจือปนเข้ามาในความคิดและการกระทำเป็นผลให้การปฏิบัติงานขาประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เรา จะต้องสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนองค์การในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และยึดถือหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาด้วยผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้จะก่อให้เกิดความสุขในการทำงานและ การดำรงชีวิตและส่งผลให้เกิดความมั่นคงต่อองค์กรปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐประกอบด้วยปัญหาทางด้านการใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางที่ไม่ถูกต้องปัญหาความบกพร่องทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐทัศนคติค่านิยมที่หล่อหลอมให้เกิดกระบวนทัศน์ไม่ถูกต้องเป็นปัญหาหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการปลูกฝังให้และเจ้าหน้าที่  ของรัฐประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและมีจิตสำนึกที่ดีอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรอย่างยั่งยืนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.เห็นควรจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เพื่อเป็นสนับสนุนในการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ   มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโดยยึดหลักธรรมนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กร รู้จักการให้และการเสียสละ

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้รับการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี  ในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กรรู้จักการให้ และการเสียสละ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการนำหลักธรรมคำสอนทาง               พุทธศาสนา มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที

การดำเนินการของกิจกรรมมี 2 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ .สป.

1.1 กิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อ “ศิลปะในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข”  โดยพระวิทยากร  “พระมหารพีภัทร วชิรปญฺโญ” และ พระชัชวาลย์ ภทฺทกิจฺโจ ณ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ กิจกรรมนี้เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาที่ต้องมีการซักถามปัญหาการแก้ปัญหา และการตอบปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยใช้หลักธรรม การนำศีล 5 เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างเป็นปกติสุข และข้าราชการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้ร่วมใจกันทำบุญถวายปัจจัย ถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพล วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ คือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมการบริจาคสิ่งของให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรทุกกลุ่มงานที่มีจิตศรัทธา ด้วยการบริจาคทรัพย์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปจัดหาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและสิ่งของอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการบริจาคจากบุคลากรในองค์กรที่ร่วมนำมาสมทบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ คือ เสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กรรู้จักการให้และการเสียสละ

2. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. สป.

2.1 จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการสับเปลี่ยนหัวข้อที่น่าสนใจในการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทุก ๆเดือน ๆ ละ 1 -2 ครั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ คือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ตระหนักสำนึกใน บาป – บุญคุณ – โทษ ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม และมีจริยธรรม

2.2จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยสอดแทรกเนื้อหาด้านการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมะพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื้อหาสาระด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเกร็ดความรู้ต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา นิทานอีสปสอนใจโดยมีการสับเปลี่ยนเนื้อหาในแผ่นพับ ทุกๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ คือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ตระหนักปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักธรรมะสร้างแรงจูงใจในการทำความดี

ข้อดีของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

-. ผู้ร่วมโครงการมีแนวคิด/แนวทางในการพัฒนาจิตใจของตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยนำข้อคิด/หลักการประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

-. ผู้เข้าร่วมโครงการหรือเข้าร่วมกิจกรรม มีความกระตือ รือล้นสนใจที่จะได้เข้าร่วมทำกิจกรรม เพื่อเป็นการผ่อนคลาย