ตัวชี้วัด1.1 ร้อยละความสำเร็จโครงการ

ตัวชี้วัด2.1รายจ่ายภาพรวม 1

ตัวชี้วัดที่3จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่4website

ตัวชี้วัดที่5บูรณาการ

ตารางสรุปผล60สำนัก