บุคคนที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ

บุคคนที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ