หน้าปก คำนำ สารบัญ 1

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ปีงบประมาณ ๒๕60

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเด็นการประเมิน : การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น้าหนักร้อยละ ๒๐)

ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ ๔๐)

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่สาคัญของ

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560