ระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพมหานคร