16990565_1773435799651500_805190138_o 16990831_1773436039651476_1016180817_o 17015207_1773436179651462_1382666367_o 17016284_1773436106318136_1029365062_o 17016457_1773436189651461_1414607151_o 17036570_1773435896318157_1857158695_o 17091134_1773436249651455_2041078801_o 17093175_1773436166318130_1097461648_o

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ศธ. จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการตามข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมี นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมี นายเชิดศักดิ์  ศรีศักดิ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. รายงานถึงความคืบหน้าในการจัดการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโกวิท  วรพิพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ