16990866_1773436776318069_1686131278_o

17015206_1773436936318053_973512322_o17035781_1773436916318055_1279367881_o 17035789_1773436986318048_845139312_o17036945_1773437032984710_1028274711_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ศธ. ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการทบทวนเป้าหมาย  แนวทาง  กิจกรรมตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญโครงการตามข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ฯ โดยมีนายเชิดศักดิ์  ศรีศักดิ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ศธ.  เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560