และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับจัดทำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน เป็นผู้แทนจากหน่อยส่วนกลาง 62 คน และส่วนภูมิภาค 48 คน (ศธ๓ หน่วยงาน ศธจ. 29 หน่วยงาน) โดนมีรองปลัดกระทรวงศุกษาธิการ(นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) ได้มอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนฯ