สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้จัดประชุมสัมนาการพัฒนาบุคลากร ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติราชการ ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ตามแผนปฏิรูปองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพมหานคร โดยมีท่าน อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทะศาสตร์ สป. (นางสาวนิติยา หลานไทย) ได้สรุปพร้อมรายงานแนวทางการดำเนินงานตามหลักการและเหตุผลของโครงการพัฒนาบุคลากร ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติราชการ ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ตามแผนปฏิรูปองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรนักวิชาการอิสระ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค บรรยาย เรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน (เดิม) และ (ใหม่) โดยการวิเคระห์ทบทวนอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘

27849048_1954422381552840_109918513_n 27848235_1954422354886176_1027774399_n 27847991_1954422404886171_1199446103_n 27721234_1954422341552844_2145396691_n 27721224_1954422378219507_833684253_n  27720589_1954422384886173_763659301_n 27718429_1954422408219504_2030272842_n 27718033_1954422414886170_133276778_n 27662044_1954422364886175_1903320713_n 27661761_1954422388219506_1787541214_n 27661679_1954422368219508_1768095127_n 27661648_1954422338219511_1757583719_n 27661521_1954422361552842_512456354_n 27661511_1954422371552841_1996083639_n