กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

best3

best2

ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมจนกลายเป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองและกลายเป็นปัญหาของสังคม นับวันทวีความรุนแรง  มากขึ้นเรื่อย ๆ การแก้ไขปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อันเนื่องมาจากบุคคลขาดคุณธรรม จริยธรรม จึงอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต   มีกิเลสเจือปนเข้ามาในความคิดและการกระทำเป็นผลให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรา

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ประกอบด้วยปัญหาทางด้านการใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาความบกพร่องทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทัศนคติ ค่านิยมที่หล่อหลอมให้เกิดกระบวนทัศน์ไม่ถูกต้องเป็นปัญหาหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่   เพื่อเป็นการปลูกฝังให้และเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและมีจิตสำนึกที่ดีแต่การที่ จะสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้อยู่ในจิตใจได้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตระหนักถึงคุณธรรม ความดีงามและต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี สำนักงาน ก.พ. กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     ในภาครัฐขึ้น เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้นำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไปดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์   ต่อภารกิจของรัฐ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้ให้เห็นความสำคัญในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นข้าราชการ และบุคลากร ให้เกิดความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกถึงการเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน สร้างค่านิยมขององค์กรแห่งความสุข และการทำงานร่วมกัน

 

best5 best3

best6 best7

 

best03best04best05best06