อำนาจหน้าทีความรับผิดชอบของกลุ่ม สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.