อำนาจหน้าทีความรับผิดชอบของกลุ่ม สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

ผลการทบทวนภารกิจงาน และอำนาจหน้าที่ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ตามกฎกระทรวงแบางส่วนข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ภายใต้ตามแผนปฎิรูปองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑