ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

แบบตอบรับ

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก