เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดและกำหนดเป้าหมาย

ตามเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารแนบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/2415 และ 7491 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดและเป้าหมายตามเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 4 และการมอบหมายหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็นคณะทำงาน

แบบฟอร์ม Roadmap 4.1 – 4.c update15.6.60

คู่มือการกรอก Metadata SDGs (update)

  1. สำเนาหนังสือเชิญประชุมฯ
  2. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
  1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. 578/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
  2. (ร่าง) หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดฯ
  3. แบบฟอร์มการมอบหมายหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงานเพื่อเป็นคณะทำงานฯ
  4. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการมอบหมายหน่วยงานฯ
  5. ระเบียบวาระการประชุม ฯ
  6. ระเบียบวาระการประชุม ฯ

แบบฟอร์มคำอธิบายตัวชี้วัด

หัวข้อ เมื่อคลิก “(รายละเอียดตามแบบฟอร์มการจัดทำ Roadmapฯ)” ในวาระที่ 3.2

แบบฟอร์มการจัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา