สำนักความสำพันธ์ต่างประเทศ สป. ต้องการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องกระบวนการปฎิบัติงานของ สำนักความสำพันธ์ทางต่างประเทศ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยตอบแบบสำรวจผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561

qrcode