แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการ/คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และการจัดหาและการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์