บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                            การวิจัยนับเป็นภารกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร เริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การดำเนินงานตามนโยบาย และการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย โดยขับเคลื่อนให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยการปฏิบัติตามนโยบายที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลไว้ จำนวน 3 แนวทาง คือ (1) พัฒนางานวิจัยการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (2) สร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนาระบบบริหารงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการที่มีคุณภาพ (3) เร่งวิจัยพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกระทรวง ศึกษาธิการที่ได้มาตรฐาน โดยนำงบประมาณมาเป็นเครื่องมือในการบริหารให้เกิดการขับเคลื่อน ทั้งนี้ การได้มาซึ่งงบประมาณนั้น ควรริเริ่มจากแผนงาน/โครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สอดคล้องตามภารกิจ เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตอบสนองนโยบาย และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าแผนงาน/โครงการดังกล่าวมีการบริหารการดำเนินงานตั้งแต่ริเริ่มจนสิ้นสุดโครงการอย่างเป็นระบบมีการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับระดับความสามารถของหน่วยงานในการนำส่งผลผลิต และผลลัพธ์

ป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                         1.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่มประสิทธิภาพ                                                                                                   2.บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                                          3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์

ผลจากการจัดทำแผนการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่าในการจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น ได้นำสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12         (พ.ศ. 2560-2564) (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       มาเพื่อประกอบการวิเคราะห์ให้เห็นว่าแผนงาน/โครงการวิจัยตามที่หน่วยงาน ในสังกัดได้เสนอนั้น ถูกทิศทาง ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาหรือไม่ และเกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณมากน้อยเพียงใด สรุปพอสังเขป ดังนี้

1. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสอนมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น

หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

 1.ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี                                                                                                                                                                                  2.ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม                                                                                                                                                        3.ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”                                                          4.ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)                                                                                               5.ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น                         6.ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลำดับแรกที่จะกำกับและส่งต่อ     แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน               

จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12                                                                                                                                                           แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในหลายเรื่อง ได้แก่ (1) การกำกับกรอบเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาหลักในระยะยาวด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยกำหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุและแนวทางพัฒนาที่ต้องดำเนินการในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) การปรับเปลี่ยนเรื่องการเชื่อมต่อกับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีกรอบและทิศทางในการกำกับที่ชัดเจนขึ้น นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้       ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติโดยได้กำหนดแผนงาน/โครงการ  กลุ่มสำคัญฯ ที่ต้องดำเนินการในการรับแผนงานและโครงการสำคัญ (Flagship Program)

จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12                                                                                                                           จุดเน้นและประเด็นหลักที่เป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น ให้ความสำคัญกับประเด็นร่วมและประเด็นบูรณาการสำคัญต้องนำมาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณและการถ่ายทอดลงในรายละเอียดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจัง ดังนี้

 1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน
 2. การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีนี้ต้องมุ่งเน้นในเรื่องสำคัญ
 3. การเตรียมพร้อมกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
 4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
 5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า
 6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่
 7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการ ให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม
 8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่
 9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ให้เติบโตและสนับสนุนภาพการผลิต
 10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต
 11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม
 12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 13. การฟื้นฟูฟื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ
 14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาล ในสังคมไทย
 15. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกของประเทศเพื่อขยายจัดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ    พื้นที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม
 16. การพัฒนาภาพ เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
 17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มแข็งและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่
 18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment)
 19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้
 20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ

2. (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)     มีเป้าหมายที่สอดคล้องและมุ่งสนองตอบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และหลักการของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs)   อีกทั้งมีความต่อเนื่องจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) และฉบับทบทวน

วิสัยทัศน์ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาบนพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่นคั่ง อย่างยั่งยืน”

ความสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา

 1. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Bio-based Technology)
 2. ระบบโลจิสติกส์ ดดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมระบบโลจิสติกส์ระหว่างภาคต่าง ๆ ของประเทศ
 3. เศรษฐกิจดิจิทัล
 4. สังคมสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5. โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
 6. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

 1. ประเทศไทยพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 2. ประเทศไทยมีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่เพียงพอต่อการพัฒนาสังคมฐานความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ที่ต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ อีกทั้งมีการบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการ
 3. ประเทศไทยมีระบบวิจัยและการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่เป็นเอกภาพ และ มีประสิทธิภาพ
 4. ประเทศมีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โยบายการวิจัยของชาติ

เพื่อให้การดาเนินงานของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งสู่ประเทศที่พัฒนาบนพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสนับสนุน   การพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

ประเด็นวิจัยมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)

๑. ประเด็นวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based)                                                                                                                                                      ๒. ประเด็นวิจัยด้านระบบโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                                               ๓. ประเด็นวิจัยด้านเศรษฐกิจดิจิทัล                                                                                                                                                                                                              ๔. ประเด็นวิจัยด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                      ๕. ประเด็นวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน : สังคมสีเขียว                                                                                                             ๖. ประเด็นวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                 ๗. ประเด็นวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ                                                                                                                              ๘. ประเด็นวิจัยด้านการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                 ๙. ประเด็นวิจัยด้านการเป็นประชาคมอาเซียน                                                                                                                                                                                             ๑๐. ประเด็นวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล                                                                                                                                                      ๑๑. ประเด็นวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                               ๑๒. ประเด็นวิจัยด้านยาเสพติด

 1. ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560-2561                                                                                                                        วิสัยทัศน์   พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา                                                                                                                                                พันธกิจ                                                                                                                                                                                                                                            ๑)   พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ                                                                                                                                                                             ๒)   พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย                                                                                                                                                                       ๓)   ส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                       ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                                                                                                                                                                     ๑)   พัฒนาระบบส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ

                   ๑.๑ เร่งรัดระบบส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

                   ๑.๒ ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

             ๒)   พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจการผลิตงานวิจัย

                   ๒.๑ สร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาสนองพื้นที่และนโยบาย

                   ๒.๒ ยกระดับศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม

                   ๒.๓ สร้างแรงจูงใจนักวิจัย

                   ๒.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางการวิจัย

                   ๒.๕ ระดมทรัพยากรในการสนับสนุนงานวิจัย

             ๓)   เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ผลการวิจัยให้นำไปใช้ประโยชน์

                   ๓.๑ บูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา

                   ๓.๒ ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา

             ตัวชี้วัด

             ๑)   จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ

             ๒)   จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการ

             ๓)   ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

             ๔)   ร้อยละของจำนวนข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

             ๕)   จำนวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์

 1. จุดเน้นและประเด็นการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

              ๑) แผนงานวิจัย : ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา

                  จุดเน้นการวิจัย  เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลายและครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

              ๒) แผนงานวิจัย : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                  จุดเน้นการวิจัย  ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ (หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดประเมินผล)

                 จุดเน้นการวิจัย  ปฏิรูประบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

              ๓) แผนงานวิจัย : พัฒนาระบบบริหารจัดการ

                  จุดเน้นการวิจัย  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

                  จุดเน้นการวิจัย    ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษา

                  จุดเน้นการวิจัย    พัฒนากฎหมายและการปรับปรุงโครงการ ระบบการศึกษา และระบบ

                   บริหารการศึกษา

                  จุดเน้นการวิจัย  การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่พื้นที่

              ๔) แผนงานวิจัย : พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                  จุดเน้นการวิจัย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 1. เงื่อนไขความสำเร็จของการจัดทำแผนการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    ๑) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญและเร่งพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง        ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

    ๒) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อของบประมาณต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download