แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. ปก 61 v2

2. คำนำ 61

3. สารบัญ 61

4. บทสรุปผู้บริหาร 61 v2

5.ส่วนที่ 1 บทนำ 61 แพรแก้ไข

6 .ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 61 แก้ไขตามศธ

7.1 แผนผังปี 61

8. แผนพื้นฐาน 61 v2

9. แผนบู 61

10. ส่วนที่ 6 ระบบติดตาม 61

11. ภาคผนวก 61

แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

 

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Download

Download

Download

Download

Download

Download

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

รายงานประจำปี 2559

Download

แผน สนย. 59

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download