บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งจัดทำนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน งานการศึกษา งานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา การติดตามประเมินผล และการรายงานผล และประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบแนวทางและกลไกในการผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนมีการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และการงบประมาณ จำนวน 20 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 3,081,450  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การติดตาม ประเมินผลและรายงาน จำนวน  11 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,427,750 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย การติดตาม ประเมินผลและรายงาน จำนวน 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 9,219,100  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท

ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ของสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สป. ครั้งนี้ เอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

Download

Download

Download

Download

Download

Download