ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ท่าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และในวันเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบนโยบายที่เป็นจุดเน้นแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยจุดเน้นที่สำคัญ 6 ด้าน คือ 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายดังกล่าว และกำหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้น
เชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงนโยบายฯ และการถ่ายทอดสู่การขับเคลื่อนและการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนและภาคประชาสังคมทุกส่วน ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเป็นผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

0.หน้าปก

1.คำนำ

2.สารบัญ

3.บทสรุปผู้บริหาร

4ผังความเชื่อมโยง (แผนขับเคลื่อนฯ) ปรับ 22-06-60

5.นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง

6.จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.

7.แผนผัง (แผนขับเคลื่อนฯ) ปรับ 22-06-60

8.ปกรายละเอียดแผนฯ

9.รายละเอียดแผน

10.อักษรย่อส่วนราชการ

รัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นฯ