แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ        ของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ

1. ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

2. การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม.(1).ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัดกระทรวง-ศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 49,652.7233 ล้านบาท งบประมาณของกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน 256.9070 ล้านบาท และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการบริหารงานใน      ส่วนภูมิภาค จำนวน 132.5000 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 50,042.1303 ล้านบาท ประกอบกับ      เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส และจะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนดไว้ 2) รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และระยะเวลาที่เหมาะสม     เป็นสำคัญ 3) รายจ่ายในลักษณะงบลงทุน จะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับนโยบาย และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง               มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download