ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและตามมาตรา 16 วรรคสอง กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการ
ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกำหนดเวลา โดย (2) กำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้จัดทำและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอรายละเอียดข้อมูลสำคัญของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ และความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ได้แก่ 1) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 และ 3) ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ตามแผนงานงบประมาณ ประกอบด้วย 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพื้นฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ และ 4) แผนงานบูรณาการ ส่วนที่ 4 การนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561) จนสำเร็จได้เป็นอย่างดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานการติดตามผลโดยระดมสรรพกำลังร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

 

สรุปสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม

พันธกิจ

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากล
 2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์หลัก

 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
 2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก
  ทุกภาคส่วน

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างครับ

1. ส่วนปก สารบัญ คำนำ.สาระสำคัญ

2. ส่วนที่ 1

3. แผนผังปี 61

4. ส่วนที่ 3 (ปก)

5. รวมแผน พื้นฐาน บุคลากร ศธ

6. แผนบูรณาการ ปี 61 _06-03-60

7. ส่วนที่ 4 การนำแผนสู่ปฏิบัติ

8. ภาคผนวก ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลฯ

9. รมว.เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ศธ 61 (ขอเงิน).pdf