บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

            สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ  กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจัดทำนโยบาย แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน งานการศึกษา งานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา การติดตามประเมินผลและการรายงานผล และประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของนโยบายด้านการศึกษาในทุกระดับ มีการนำนโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบ  แนวทางและกลไกในการผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

วิสัยทัศน์

        เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

         การจัดทำพันธกิจของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. มีการกำหนดโดยยึดถือบทบาท หน้าที่ ที่ครอบคลุมถึงภาระงานที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 1. จัดทำและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ค่านิยมองค์กร  SMART

        S = Specialization หมายถึง การทำงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นความชำนาญการ
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษ พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

        M = Morality หมายถึง การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภาค เป็นกลาง ไม่มีอคติและเลือกปฏิบัติ

        A = Accountability หมายถึง การทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ เสียสละ มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และยอมรับการตรวจสอบผลสำเร็จของงานอย่างเปิดเผย
ทั้งในทางบวกและทางลบ

        R = Relationship หมายถึง การมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงาน รวมทั้งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

        T = Team and Technology หมายถึง การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีมทำงานอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการติดตามประเมินผลและการรายงาน
 2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย การติดตามประเมินผล
  และรายงาน
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. หน่วยงานสามารถแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
 2. ผลงานทางวิชาการสามารถนำไปใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 3. บุคลากรด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการติดตามประเมินผลและรายงานผล ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
 4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ

 1. จัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. บูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
 3. จัดทำและพัฒนารูปแบบ/วิธีการ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 4. เร่งพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
 5. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่เอื้อต่อการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download