บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ   คือ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนด แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ        ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เพื่อให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 

    วิสัยทัศน์

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

 

 

              ค่านิยม TEAMWINS

T = Teamwork การทำงานเป็นทีม

E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน

A = Accountability ความรับผิดชอบ

M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ

 

               เป้าประสงค์รวม

 1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
 2.     ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และ

เท่าเทียม

                   ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม

 1. คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (3.8300)
 2.    ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 82)
 3. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ร้อยละ 60)
 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) (เพิ่มขึ้นร้อยละ  3  ของปีที่ผ่านมา)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและ
  การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย
 4.     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
  การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

              

 

               เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

 1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 2.   2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
 4.   4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. 5. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพ       ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

กลยุทธ์

 1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 2. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
 3. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพตอบสนอง ความต้องการใช้งาน
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน
 5. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
 6. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
 7. จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการและ การเรียนรู้ อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
 8.       พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน      การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
 9. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 10.       ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคง  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 11. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
 12. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา
 13. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิ ที่กำหนดไว้

14..เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป้าหมาย

                     15..พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร        ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

 1. ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
 2. พัฒนาข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลายรวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา

 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561)

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด 61,141,510,600
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 7,446,380,900
   1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 484,335,000
   1.2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 124,391,300
   1.3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 6,430,669,500
   1.4 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 406,985,100
2. แผนงานพื้นฐาน 13,315,780,700
   2.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 356,915,300
        1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 356,915,300
   2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 12,958,865,400
       1) ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 1,971,263,700
       2) ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 575,557,600
       3) ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 483,015,300
       4) ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 926,419,400
       5) ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 1,675,055,700
       6) ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 261,495,200
       7) ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 879,068,400
       8) ผลผลิต : ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
                                                                 5,274,275,800
       9) โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 912,714,300
3. งบประมาณของกองทุน 10,541,300
  3.1 กองทุน : กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 10,541,300
4. แผนงานบูรณาการ 40,368,807,700
  4.1 แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 12,682,600
  4.2 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 779,674,500
  4.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 39,491,500
  4.4 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 11,986,500
  4.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 4,823,206,600
  4.6 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 34,453,316,300
  4.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 29,696,000
  4.8 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 17,542,800
  4.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 201,210,900

 

1. ปก 61 v2

2. คำนำ 61

3. สารบัญ 61

4. บทสรุปผู้บริหาร 61 v2

5.ส่วนที่ 1 บทนำ 61 แพรแก้ไข

6 .ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 61 แก้ไขตามศธ

7.1 แผนผังปี 61

8. แผนพื้นฐาน 61 v2

9. แผนบู 61

10. ส่วนที่ 6 ระบบติดตาม 61

11. ภาคผนวก 61