แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์เป็นผู้มีบทบาท  สำคัญในการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ และนำไป    สู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานดำเนินงานด้านนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19 -23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 78 คน ซึ่งเป็นบุคลากรในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และทักษะจากคณะวิทยากรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสามารถนำองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ