วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพมหานคร สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สป. ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชน กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการดำเนินงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีฯ  การกำหนดเนื้อหาหลักสูตร และการประเมินผลโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการ   ภาค 4, 7, 8, 13, 14 และ 17  มีผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สป. เป็นประธานเปิดการประชุมทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณากำหนดพื้นที่ดำเนินการเนื้อหาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพบริบทเพื่อให้การขับเคลื่อน การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด