Untitled

ผอ. นิติยา หลานไทย 

untitled

นางสาวทัศย์นี พิศาลรัตน์คุณ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานที่มาความเชี่ยวชาญ ในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ

ประสบการและความเชี่ยวชาญ ในทางวิชาการตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและวิธีการ ตลอตจน กฎหมาย

ระเบียบ ความมัติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำหนดนโยบาย การพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดทำคำขอ

ตั้งงบประมาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่การปฎิบัติราชการรวมทั้งการดำเนินการประสานแผนปฎิบัติราชการต่างๆ

ให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบาย ทั้งในระดับกระทรวงและระดับ สป.

กลุ่ม บริหารและบริหารทางวิชาการ

Untitled

หัวหน้ากลุ่ม นายสมภพ อุณหชาติ

Untitled Untitled Untitled Untitled

Untitled Untitled Untitled Untitled

Untitled Untitled Untitled Untitled

 Untitled Untitled  Untitled Untitled

 Untitled

 ๑. การจัดทำแผนราชการประจำปี คำรับรองการปฏิบตัิราชการประจำปีการจัดทำทางบประมาณ การติดตาม บ่ระเมินผลและรายงาน ของสา นก

๒. ดำเนินงานสารบรรณงานธุรการ งานการเงิน งานข่ายอำนวยการ

๓. ดำเนินงานเกื่ยวกับการบริหารด้าน ทรัพยากร บุคคล และ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

๔. ดำเนินงานทางวิชาการผลิตเอกสาร บริการ ศูนย์เอกสารทางวิชาการรวมท้้งการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารและ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจต่าง ๆ

๕.ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการวัสดุครุภัณฑ์ระบบเทคโนโลยดิจิทัล และโสดทัศนูปกรณ์

๖. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและ , ให้ คำาปริกษาแนะนา เกี่ยวกับการบริหารจดัการภารกิจของสำนกฃ

๗.ปฏิบติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธ.

Untitled

หัวหน้ากลุ่ม นางวิชิตา สมบูรณ์

Untitled Untitled Untitled Untitled

Untitled Untitled Untitled Untitled

 

 Untitled

๑. จัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการรองรับยุทศาสตร์ระดับชาติและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

๒. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ

๓. แผนปฏิบ้ติราชการ

๔. ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผน และงบประมาณบูรณาการด้านการศึกษา ประจำปี งบประมาณ

๕. จัดประสานและผลักดันการนำนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ แผนระดับชาติ และกระทรวง ศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

๔. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์แผนและของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. ศึกษ ค้นคว้า วิจัย สร้างองค์ความรู้และพัฒนา นวัตกรรมในการกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำ ยุทธศาสตร์ รวม ท้ังแผนตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป.

Untitled

หัวหน้ากลุ่ม นางสาวนุจรีย์ บูรณากาญจน์

Untitled Untitled Untitled Untitled

Untitled Untitled Untitled

๑.จัดทำยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกาาธิการรองรับยุทธศาสตร์ ระดับชาติและ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

๒. จัดทำข้อเสนอแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/ภาค และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/ภาค

๔. จัดทำเอกสารการวิเคราะห์แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ

๕. จัดประสาน และผลักดันการนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ

กลุ่มแผนเฉพาะกิจเฉพาะพื้นที่

Untitled

หัวหน้ากลุ่ม นางสาวชมภู พึ่งธรรม

Untitled Untitled Untitled Untitled

Untitled

๑.จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษาเฉพราะกิจเฉพราะพื้นที่ ระยะ ๔ ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ และ แผนปฏิบัติราขการประจำปี

๒. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติ ราชการการพัฒนาการศึกษาเฉพาะกิจเฉพาะพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงศึกษาธิการ

๓. ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ และลังเคราะห์ ข้อมูล จัดทำชั้นการศึกษาเพื่อใช่ใบการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเฉพาะกิจเฉพาะพื้นที่รวมท้ังจัดทำข้อเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้ง

๔ . ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยสร้างองค์ ความรู้และพัฒนานวัดกรรม ในการกำหนด กรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ และ กลไกรการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ ศธ.

Untitled

หัวหน้ากลุ่ม นางพรทิพา ยุวบูรณ์

Untitled Untitled Untitled Untitled

Untitled Untitled Untitled

๑.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์งบประมาณกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณเป๋าหมายการให้บริการของ กระทรวงศึกษาธิการ

๒. การจัดทางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ และวิเคราะห์ข้อเสนอราคาของบประมาณ รายจ่ายประจำ ปีประมาณการรายได้การ ปรับปรุงงบประมาณ และการเสนอ ขอเพื่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

๓. จัดประธานเกี่ยวกับการขี้แจงร่างพระราช บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ วิสามัญฯ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ สำนักงบประมาณ ส่วนราชการหลัก หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชนในสังกัด

กลุ่มติดตามประเมินผล สป.

Untitled

หัวหน้ากลุ่ม นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล

Untitled Untitled Untitled Untitled

Untitled Untitled

๑. จัดหาเและเสนอแนะยุทธศาสตร์การติดตาม ประเมนผลและรายงานผล การปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒. ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติราขการของ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับขาติ/ กระทรวง/แรม/ภาค/จังหวดั รวมทั้งผลการใช้จ่าย งบประมาเนของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓. ประเมินและรายงานผลตามแผนพัฒนาการศึกษา เป็น ระยะ

๕ แผนปฏิบัติราขการประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการรวมท้้งงานโครงการสามัญ นั๋น ๆ

กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

Untitled

หัวหน้ากลุ่ม นางสาวอรทัย ทองกฤษ์ฤทธิ์

Untitled Untitled Untitled Untitled

Untitled Untitled

๑. จัดท าข้อเสนอเขิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และ แผนการวิจัย ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒. จัดทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

๓. จัดหาข้อเสนองานวิจัยเพื่อเสนอค่าของบประมาณ รายจ่ายประจำปีรวมทั้งการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ

๔. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวตักรรมในการกาำหนดกรอบแนวทางการพัฒ นา นโยบาย/ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และแผนการวิจัยของ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๔. บูรณาการแผนร่วมกับหน่วยงานท้้งภายในและภายนอก กระทรวงศึกษาธิการรวมท้้งสร้างเครือข่ายสนับสนุนและประเมินการดำ เนินงานพื่เกี่ยวกบัดา้นการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา

๖. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และให้คำปรึกษา และแนวทาง วิชาการค้านการวิจัยแก่บุคคลและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

๗. ปฏิบัติงานนั้น ๆ ตามที่ไดร้บมอบหมาย

กลุ่มพัฒนานโยบายเร่งด่วน

หัวหน้ากลุ่ม  นางสาวนิตยา หลานไทย

Untitled Untitled Untitled Untitled

Untitled Untitled

๑. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรี ว่า การกระทรวงศึกษาธิการและปลดักระทรวงศึกษาธิการ

๒.ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สร้างองค์ความรู้และพัฒนา นวัตกรรมเชิงนโยบาย

๓. ศึกษาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทาง การศึกษา ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเฝ้า ระวังเชิงนโยบาย

๔. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและใหคำปรึกษาและ งานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา นโยบายยุทธศาสตร์และแผน ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการแก่บุคคลและหน่วยงานนั้นที่เกี่ยวข้อง

๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร

๖. ดำเนินการขับเคลื่อนงานนโยบายและโครงการสำคัญ

๗. ประเมินงานและปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานั้น ๆ

๘. ปฏิบัติงาบอื่น ๆ ตามบทได้รับมอบหมาย

๙.ดำเนินการจัดหาและประสานความร่วมมิอเกี่ยวกับแหล่ง ทรัพยากรการลงทุนเพื่อการศึกษา

กลุ่มวิเคาะห์งบประมาณ สป.

Untitled

หัวหน้ากลุ่ม  นางสาวเพ็ญนภา เรื่องเดช

Untitled Untitled Untitled Untitled

Untitled

๑. จัดทำข้อเสนอและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒. จัดทำรายละเอียดค่า ของบประมาณรายจ่ายประจำปีแก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓. จัดประสานเกี่ยวกับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๔. จัดทำเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๕. บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีจัดทำแผนการใข้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีแผนและวงเงินค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๖. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สร้างองค์ความรู้และพัฒนา นวัตกรรม ในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาการจัดทำ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๗. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการ เกี่ยวกับ นโยบายยุทธศาสตร์งบบูรณการกฎ และระเบียบ ด้านงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแก่บุคคล และหน่วยงานนั้นที่เกี่ยวข้อง

๘. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานนั้น ๆ

๙. ปฏิบัติงานนั้น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าทีความรับผิดชอบของกลุ่ม สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

อัตรากำลังของ สนย.