ด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา ขอเข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับงบประมาณภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายบัณทิตย์  ศรีพุทธารกูร) เป็นประธานกล่าวต้อนรับประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยาและคณะ ผู้อำนวยการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้รายงานสรุปโดยมีหัวข้อ ดังนี้

1.ปัญหา และแนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 (เฉพาะรายจ่ายลงทุน) โดยจำแนกตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ์ ที่มีวงเงินจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป