กรอบแผนยุทธศาสตร์

1จังหวัด_แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัด   word

1แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด Excel  

1ภาค_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ภาค…  word

นย.รัฐบาลประยุทธ์

2จังหวัด_แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัด ….  word

2แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัด(ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) Excel

2ภาค_แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ภาค… word

3. นโยบายของรัฐบาล ย่อ

3จังหวัด_แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมา พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…  word

3แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) Excel

3ภาค_แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค word

แผนพัฒนาฯ ฉ.12 สศช.ปี 60-64

4แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาค (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) Excel

5. SDG เป้าหมายที่ 4 เป้าประสงค์-คัวชี้วัดของไทย 2.7.60 .ให้เก๋

5แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) Excel

6. จุดเน้นรมว ประเด็น

7. จุดเน้น รมว สรุป

8. ตารางเชื่อมโยงยุทธชาติ A4

9. ร่าง สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 62 ศธ

10.ร่าง สารสำคัญของแผน 62 สป. (31 กค60) V5