วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ สนย.สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 2 -3 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตอบสอนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

Continue Reading
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) : ระยะครึ่งแผน

Continue Reading

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์