วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin

การจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (6 ภาค) ของรัฐบาล

Continue Reading
การประชุม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้จัดประชุมสัมนาการพัฒนาบุคลากร ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติราชการ ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ตามแผนปฏิรูปองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพมหานคร

Continue Reading

ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่

Continue Reading

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทย เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

Continue Reading

โครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชิวิตได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Continue Reading
การประชุม

พิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์