วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin - Page 10

สรุปประเด็นบรรยายทางวิชาการ “การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ” โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ห้องหอประชุมคุรุสภา

Continue Reading
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

Continue Reading
การประชุม

การประชุมเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการตามข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561

Continue Reading
การประชุม

การประชุมปฎิบัติการ จัดทำเน้นการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน”เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading
การประชุม

การประชุมเพื่อรับนโยบายและจุดเน้นการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์