วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin - Page 10

ข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading

การเตรียมเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Continue Reading
การประชุม

ประชุมหัวหน้ากลุ่ม สนย.สป.เพื่อมอบหมายภารกิจงานเนื่องด้วย ผอ.สนย.สป.ดำรง ตำแหน่งใหม่

Continue Reading
ดาวน์โหลด

คู่มือและการปฎิบัติการดำเนินงาน โครงการ ทุนการศุกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามและรายงานผล การดำเนินงานทุนการศึหษา เฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ร่วม ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)

Continue Reading
การประชุม

การประชุมปฎิบัติการทบทวนภารกิจของ สนย.สป ห้องประชุม ก่อ สวัสดิพาณิชย์ วันที่ 23-25 พค. 60

Continue Reading
ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินโครงงาน เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ:ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์