วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin - Page 11

การขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการพัฒนาผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการภาคและ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด สป. วันที่ 14-17 มิถุนายน 2560

Continue Reading

ข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading

การเตรียมเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Continue Reading
การประชุม

ประชุมหัวหน้ากลุ่ม สนย.สป.เพื่อมอบหมายภารกิจงานเนื่องด้วย ผอ.สนย.สป.ดำรง ตำแหน่งใหม่

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์