วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin - Page 12

ดาวน์โหลด

คู่มือและการปฎิบัติการดำเนินงาน โครงการ ทุนการศุกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามและรายงานผล การดำเนินงานทุนการศึหษา เฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ร่วม ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)

Continue Reading
การประชุม

การประชุมปฎิบัติการทบทวนภารกิจของ สนย.สป ห้องประชุม ก่อ สวัสดิพาณิชย์ วันที่ 23-25 พค. 60

Continue Reading
ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินโครงงาน เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ:ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading
การประชุม

การประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พศ.2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30

Continue Reading

จุดเน้นการวิจัยของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Continue Reading

จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์