วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin - Page 14

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

Continue Reading

โครงการประชุมปฎิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้ผลการปฎิบัติงานและแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

Continue Reading

การขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการพัฒนาผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการภาคและ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด สป. วันที่ 14-17 มิถุนายน 2560

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์