วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin - Page 14

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2560 ณ จังหวัดตาก

Continue Reading

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักนโยบายและยุทธศาสตรฺ์ สป. เข้าร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ณ บริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

Continue Reading
การประชุม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการของบุคลากรตามแนวทางการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่

Continue Reading

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์