วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin - Page 2

การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของทีมระดับตำบลอำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 2 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561

Continue Reading

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันให้สถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Continue Reading

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แบบสำรวจกระบวนการปฎิบัติงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Continue Reading

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษา

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาองค์กร(Organization Development)สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี2561 ระหว่างวันที่8-10 มีนาคม 2561

Continue Reading

รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสรุปสาระสำคัญและข้อเสนอแนะที่นำมาพัฒนางานการศึกษาจากผลการศึกษาของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 7 เรื่อง

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์