วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin - Page 2

ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคากรของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจำงบประมาณ พศ.2561 ระหว่างวันที่2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมซีตี้ พีช รีสอร์ท จ. ประจวบคิริขันธ์

Continue Reading

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกุร เนืองโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 ปี

Continue Reading

รายงานผลการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading

สรุปผลการประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์