วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin - Page 3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ปฏิรูปการศึกษา ทิศทางใหม่ สู่ศตวรรษที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการรวมพลังทำความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

Continue Reading
ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

Continue Reading

โครงการประชุมปฎิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้ผลการปฎิบัติงานและแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์