วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for การประชุม

การประชุม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้จัดประชุมสัมนาการพัฒนาบุคลากร ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติราชการ ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ตามแผนปฏิรูปองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพมหานคร

Continue Reading
การประชุม

พิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร

Continue Reading
การประชุม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จัดประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

Continue Reading
การประชุม

ประชุมหัวหน้ากลุ่ม สนย.สป.เพื่อมอบหมายภารกิจงานเนื่องด้วย ผอ.สนย.สป.ดำรง ตำแหน่งใหม่

Continue Reading
การประชุม

การประชุมปฎิบัติการทบทวนภารกิจของ สนย.สป ห้องประชุม ก่อ สวัสดิพาณิชย์ วันที่ 23-25 พค. 60

Continue Reading
การประชุม

การประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พศ.2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30

Continue Reading
การประชุม

การประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

Continue Reading
การประชุม

การประชุมเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการตามข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561

Continue Reading
การประชุม

การประชุมปฎิบัติการ จัดทำเน้นการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

Continue Reading
การประชุม

การประชุมเพื่อรับนโยบายและจุดเน้นการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

Continue Reading
12
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์