วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for การประชุม - Page 2

การประชุม

การประชุมเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการตามข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561

Continue Reading
การประชุม

การประชุมปฎิบัติการ จัดทำเน้นการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

Continue Reading
การประชุม

การประชุมเพื่อรับนโยบายและจุดเน้นการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

Continue Reading
การประชุม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการของบุคลากรตามแนวทางการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่

Continue Reading
การประชุม

การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Continue Reading
การประชุม

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชน

Continue Reading
การประชุม

การประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา

Continue Reading
12
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์